ข่าวสารความเคลื่อนไหว

โครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนอิสลาม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ดำเนินโครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนอิสลาม โดยมีคุณสุชาติ กอเซ็ม ประธานชุมชนพร้อมทั้งคณะกรรมการและพี่น้องในชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าว
...
TEX ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างเมรุสถาน ณ วัดซอยคีรี จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างเมรุสถาน ณ วัดซอยคีรี จ.ระยอง ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน ?
#TEX #ThaiEthoxylate
TEX ร่วมกับชมรม WHA CSR ส่งมอบแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับชมรม WHA CSR ส่งมอบแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และแปลงปลูกผักปลอดสารเคมี ให้กับโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง
#TEX #ThaiEthoxylate
โครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนหนองแตงเม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ดำเนินโครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนหนองแตงเม โดยมีคุณสมไสว โรจนนิล ประธานชุมชนพร้อมทั้งคณะกรรมการและพี่น้องในชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินง...
TEX ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC ทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 9/2024
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC และวิสาหกิจประมงเรือเล็กในพื้นที่ ทำความสะอาดชายหาดตากวน-อ่าวประดู่ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะที่เก็บได้ รวมทั้งสิ้น 238.2 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะพลาสติก จำนวน 2.2 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยความร่วมมือของชุมชนและเทศบาลในพื้นที่
TEX ร่วมเป็นส่วนห...
TEX ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ 1 ปี พระพิฆเนศวร ณ วัดหนองแฟบ จ.ระยอง
ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ 1 ปี พระพิฆเนศวร ร่วมกับผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีคุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินทำบุญดังกล่าวจะนำมาสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ ณ วัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
TEX ผ่านการตรวจประเมินการรับรองระบบมาตรฐานระดับสากล
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ผ่านการตรวจประเมินการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ(ISO 9001) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001) และการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001) โดยทีมตรวจประเมินจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่18-19 มิถุนายน 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ TEX ให้มีประ...
โครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนบ้านพลง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ดำเนินโครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนบ้านพลง โดยมีคณะกรรมการและพี่น้องในชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้เรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันกับประชาชนในพื...
TEX สร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าพบผู้จัดจำหน่าย บริษัท พาราเม้าท์ เคมีคอล จำกัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการ และหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันต่อไป

TEX ให้ความสำคัญกับผู้จัดจำหน่ายในการเชื่อมโยงทุกช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างเครือข่ายทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการให้บร...
TEX ร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างองค์พระยูไล (พระพุทธเจ้าปางจีน) องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างองค์พระยูไล (พระพุทธเจ้าปางจีน) องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ???

ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมาบตาพุดสามัคคี(ศาลเจ้ามาบตาพุดและศาลเจ้าแม่จันเท) เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนคนทั่วไป และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ของจังหวัดระยอง โดยมีคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้...
TEX เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการบริหารงานภายใต้แนวทางของ คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อ
TEX เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการบริหารงานภายใต้แนวทางของ คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

"งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกกับ Digital"
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2567
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2567
>>> พนักงานจิตอาสาทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ ร่วมกับ GC Group และ WHA CSR Club
>>> ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพดีจากบริษัทฯ และการแบ่งปันของเหลือใช้จากพนักงานในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ต.ห้วยโป่ง จ.ระยอง
>>>ส่งมอบอุปกรณ...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และชุมชนมาบชลูด เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ การเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ
#TEX #ThaiEthoxyl...
คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในโครงการ “ทุนต้นกล้าพัฒนาบ้านเกิด”
คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในโครงการ “ทุนต้นกล้าพัฒนาบ้านเกิด” ให้แก่ นางสาวนภสร ประวาฬ รับทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักเรียนจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ชุมชนซอยประปา ต.มาบตาพุด และนางสาวนภกร กลิ่นเกษร รับทุนระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์และ...
โครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนซอยประปา
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ดำเนินโครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ชุมชนซอยประปา โดยมี คุณสมชาย แซ่อุ่น ประธานชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ น้องนักศึกษาจาก”โครงการทุนต้นกล้าพัฒนาบ้านเกิด” ระดับ ปวส. และพี่น้องในชุมชน ให้การต้อนรับ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ นำเส...
ส่งมอบน้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT (ซาแอท) จากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมรวมพลัง Big Cleaning Day ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบข่า(เนินพยอม) จ.ระย
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร พร้อมด้วย คุณวรรณา บุญใคร่ ประธานวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี ส่งมอบน้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT (ซาแอท) จากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมรวมพลัง Big Cleaning Day ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบข่า(เนินพยอม) จ.ระยอง ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีคุณอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองม...
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC ครั้งที่ 7/2024
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC ครั้งที่ 7/2024 พร้อมทั้งพี่น้องในชุมชนและเทศบาลเมืองบ้านฉาง ร่วมทำความสะอาดชายหาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะที่เก็บได้รวมทั้งสิ้น 1223.5 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป จำนวน 1,220 กิโลกรัม และขยะพลาสติก จำนวน 3.5 กิโลกรัม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาและพื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายห...
โครงการ “ อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด(เดือนเมษายน) ”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมตัวแทนพนักงาน TEX ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ(คสส.) และน้องนักศึกษาในโครงการทุนต้นกล้าพัฒนาบ้านเกิด ระดับปริญญาตรี มอบงบประมาณพร้อมทั้งข้าวสารจำนวน 120 กิโลกรัม และผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเดียง รวมทั้งสิ้น 18,118 บาท ซึ่งมาจากการสมทบทุนของเพื่อนๆพนักงาน TEX ในโครงการ “ อิ่มบุญ...
TEX ลงพื้นที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ลงพื้นที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น TEX พร้อมเคียงข้างชุมชนและขอร่วมส่งแรงใจให้กับจิตอาสา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพี่น้องจังหวัดระยองให้ก้าวผ่านไปด้วยกัน
#TEX #ThaiEthoxylate
#TEXพร้อม...
TEX สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ "เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ "เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น YE650D" จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนโดยรอบโรงงาน
#TEX #ThaiEthoxylate
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC เก็บขยะขายหาด ครั้งที่6
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC และวิสาหกิจประมงเรือเล็กในพื้นที่ ทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะที่เก็บได้ รวมทั้งสิ้น 750 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะพลาสติก จำนวน 1.4 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยความร่วมมือของชุมชนและเทศบาลในพื้นที่
TEX ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร...
คณะผู้บริหารและพนักงาน TEX เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัด
คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน TEX เข้าร่วมพิธีสักการะท้าวมหาพรหม ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) สำนักงานกรุงเทพฯ และศาลพระภูมิ ศาลตายาย ณ พื้นที่โรงงาน จังหวัดระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจ
#TEX #ThaiEthoxylate
TEX สนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลามประจำปี 2567
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง อันได้แก่ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนหนองแฟบ-สำนักมะม่วง ชุมชนมาบชลูด ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนตลาดห้...
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับ GC Group ทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 1/2024 ณ บริเวณชายหาดพยูน
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ครั้งที่ 1/2024 ร่วมทำความสะอาดชายหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และคุณกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในโครงการ โดยปริมาณขยะที่เก็บได้รวมทั้งสิ้น 242 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป จำนวน 239.9 กิโลกรัม และขยะพลาสติก จำนวน 2.1 กิโลกรัม เพื่อนำเข้าสู...
TEX รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กรเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยรับมอบจาก คุณมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้า...
TEX ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล ภายในงาน “ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา” ณ วัดมาบตาพุด จ.ระยอง
TEX ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล ให้กับทางวัดเพื่อใช้ภายในงาน “ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา”
ณ วัดมาบตาพุด จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2567 ?
?? ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเสริมความเฮง ปังๆ!! เสริมบารมี รับพรจากหลวงพ่อรวยภายในงาน โดยตามความเชื่อของคนในชุมชนนั้นการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ หากมีโอกาสได้ร่วมบุญนั้นจะทำให้ไ...
TEX ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานภายในโรงงาน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานภายในโรงงาน ได้แก่ โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดระยอง โดยมีคุณชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนต่อไป โดย TEX ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใ...
TEX สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจะนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป
#TEX #ThaiEtho...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “RUN FOR KIDS วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 8
ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “RUN FOR KIDS วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยฯ ผู้ยากไร้ เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ
กิจกรรม TEX's Supplier Day 2023 "มุ่งสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน"
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด (TEX) จัดกิจกรรม "TEX's Supplier Day 2023" เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีคุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนกับคู่ค้า ซึ่งภายในงานมีการนําเสนอแผนธุรกิจในปี 2024 และแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการร้องเรียน เพื่อกา...
TEX ลงพื้นที่สานเสวนาชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 พร้อมส่งมอบงบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดย คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา TEX ดำเนินโครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ อาคารชุมชนหนองแฟบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องในพื้นที่ชุมชนให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู...
TEX เปิดบ้านสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และชุมชน OPEN HOUSE ครั้งที่ 3/2566
คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับ คุณอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานนิคมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก(มาบตาพุด)
ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชนบ้านพลง และชุมชนวัดโสภณ เข้าร่วม “โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์(OPEN HOUSE)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิเ...
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับ GC Group ครั้งที่ 13/2023 ทำความสะอาดชายหาดตากวน-อ่าวประดู่ จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC
และวิสาหกิจประมงเรือเล็กในพื้นที่ ทำความสะอาดชายหาดตากวน-อ่าวประดู่ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะ
ที่เก็บได้ รวมทั้งสิ้น 201.5 กิโลกรัม โดยขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยความร่วมมือของชุมชนและเทศบาลในที่พื้นที่
TEX ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและพื้นฟูสภา...
TEX ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกระพรุน ประจำปี 2566
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง
และบริษัทสมาชิกชมรม WHA CSR Club เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกระพรุน ประจำปี 2566 ณ ชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อให้คลองน้ำธรรมชาติสามารถระบายลงสู...
TEX คว้ารางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่อง ปีที่ 9 "CSR-DIW CONTINUOUS AWARD" ประจำปี 2566
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2566 ซึ่ง TEX ได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และคุณศุภกิจ บุญศิริ
รองอธิบดีกรมโรงงานอ...
TEX รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอง ประจำปี 2565
คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับรางวัล “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565” โดยได้รับรางวัลธงขาว-ดาวทอง และรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ตามโครงการตรวจประเมินโรงงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวีริศ อัมระปาล ผู้ว่...
คณะผู้บริหาร TEX ร่วมต้อนรับ Dr. Markus Kamieth Member of the Board of Executive Directors of BASF SE
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร TEX ร่วมต้อนรับ
Dr.Markus Kamieth Member of the Board of Executive Directors of BASF SE และ คุณรสจันทร์ โลหะกิจสงคราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท BASF ในประเทศไทยและเวียดนาม และกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงาน พร้อมรับฟังบรรยายการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งโครงการขยาย...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2566
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ( TEX ) โดยพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 3,200 ต้น ภายใต้โครงการพัฒนาป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว และทำ MOU ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออกมาบตาพุด และชมรม WHA CSR CLUB ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอ...
TEX ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดชลธาราม(พยูน) ต.บ้านฉาง จ.ระยอง
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต พร้อมทั้งคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน TEX และคุณประกิจ ศรีมีเอี่ยม ผู้แทนชุมชนชุมชนพยูน 3 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน และจตุปัจจัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านการร่วมทำบุญของพนักงานใน ”โครงการอิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด (เดือนกรกฎาคม)” ...
TEX คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 "Green Industry AWARD (GI5)" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมพิธีรับมอบ “รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5” จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ และ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานมีกา...
TEX สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มคาร์บอนเครดิต “ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว” ประจำปี 2566
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ( TEX ) โดยพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม
“ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว” ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ภายใต้โครงการปลูกป่าเพิ่มคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2566 ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออกมาบตาพุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยมี คุณสุพัฒน์ สวัสด...
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยพนักงานจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500 ซี.ซี. ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจะนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป
พิธียกเสาเอกโครงการส่วนขยาย ICARE PROJECT บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) พร้อมทั้ง
คุณวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด (GCME) ร่วม พิธียกเสาเอก
“โครงการส่วนขยาย ICARE Project” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ พื้นที่โรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
โดยภายในงานมีการประกอบพิธีพราหมณ์โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน ร...
TEX ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานภายในโรงงาน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนงานบริหารทั่วไป ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานภายในโรงงาน ได้แก่ โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด และ แผงกั้นห้อง (Partition) จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดระยอง โดยมีคุณชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนต่อไป โดย TEX ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน...
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับ GC Group ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 8 ณ ชายหาดหนองแฟบ จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์ ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหาดหนองแฟบ ทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะที่เก็บได้ รวมทั้งสิ้น 141 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป จำนวน 140 กิโลกรัม และขยะพลาสติก จำนวน 1 กิโลกรัม เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
TEX เปิดบ้านสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และชุมชน OPEN HOUSE ครั้งที่ 1/2566
คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
สนับสนุนองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับ คุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ตัวแทนชุมชนพยูน1 ชุมชนพยูน2 ชุมชนพยูน3 และชุมชนพยูน4
เข้าร่วม “โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์(OPEN HOUSE)” ประจำปี 2...
TEX ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม WHA ตะวันออก (มาบตาพุด) มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ
ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื่องใน “กิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา...
TEX ส่งมอบวัสดุเหลือใช้ ป้ายความปลอดภัยภายในโรงงานให้แก่ โรงเรียนบ้านพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานจิตอาสา ส่งมอบป้ายอะลูมิเนียมสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน ให้แก่โรงเรียนบ้านพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาจัดทำสื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะของน้องๆนักเรียน
TEX ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นำมารีไซเคิลตามหลัก 3Rs ให้เกิดมูลค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่...
TEX เข้าร่วมพิธีเบิกเนตรและพิธีสมโภชองค์พระพิฆเนศวร ณ วัดหนองแฟบ(ทักขิณาราม) ต.มาบตาพุด จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป
เข้าร่วมพิธีเบิกเนตรและพิธีสมโภชองค์พระพิฆเนศวร ณ วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งได้จัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...
โครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) โดยคุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา TEX ดำเนินโครงการสานเสวนา "TEX พบชุมชน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า โดยมีคุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า และพี่น้องในพื้นที่ชุมชนให้การต้อนรับ พร้อมประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริ...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนกอล์ฟการกุศลสื่อมวลชนจังหวัดระยอง
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) พร้อมด้วยคุณชวลัตว์ โชติกุลพิศาล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร และพนักงาน TEX เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสื่อมวลชน ณ สนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและสื่อมวลชนในพื้นที่...
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในกิจกรรม “เมษามหาสนุก”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน TEX ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในกิจกรรม “เมษามหาสนุก” ณ บริเวณอาคารโชคชัย บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
TEX จับมือ GCME ร่วมลงนามสัญญาการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ICARE Project
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณรสจันทร์ โลหะกิจสงคราม กรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) คุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ ประธานกรรมการ และ คุณวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด (GCME) ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ภายใต้ชื่อโครงการ ICARE เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ อาคารโชคชัย พื้นที่โรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำ...
TEX ส่งมอบปฏิทินจากผู้บริหารและเพื่อนๆพนักงานในโครงการ “อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด” (เดือนมกราคม)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยตัวแทนพนักงานจิตอาสา ส่งมอบปฏิทินเหลือใช้จากการร่วมบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน TEX ในโครงการ “อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด” (เดือนมกราคม) เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้เทศบาลเมืองมาบตาพุดยังได้เป็นตัวแทนรวบรวมปฏิทินเหลือใช้จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่...
TEX ส่งมอบหนังสือจากผู้บริหารและเพื่อนๆพนักงานในโครงการ “อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด” (เดือนกุมภาพันธ์)
คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) คุณสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ส่งมอบหนังสือจากการร่วมบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน TEX ในโครงการ “อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด” (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อเป็นการแบ่งปันและส่งต่อความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี คุณสลิตตา วรรณสีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ...
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับ GC Group ทำความสะอาดชายหาดพยูน ครั้งที่1/2023
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ร่วมทำความสะอาดชายหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีปริมาณขยะที่เก็บได้ รวมทั้งสิ้น 153.5 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป จำนวน 152 กิโลกรัม และขยะพลาสติก จำนวน 1.5 กิโลกรัม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาและพื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายหาดให้สะอาด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการด...
TEX สนับสนุนฟ้าทะลายโจร ให้แก่เทศบาลนครระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรให้แก่เทศบาลนครระยอง โดยมี คุณวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยองและสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยฟ้าทะลายโจรที่ได้ส่งมอบในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในชุดยาเพื่อส...
ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท (Fatty Alcohol Ethoxylate) ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) และฉลากลดโลกร้อ
ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท (Fatty Alcohol Ethoxylate)
ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) เป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ก...
TEX เข้ารับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
TEX ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงาน เข้ารับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม#Tex
คลิก : https://drive.google.com/.../1WJxp.../view...
ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท (Fatty Alcohol Ethoxylate)ได้รับการรับรองฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)
ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท (Fatty Alcohol Ethoxylate)
ได้รับการรับรองฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินปริมาณการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้ เพื่อนำมาหาแนวทางการปรับปรุงหรือส่งเสริมการผลิตให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่าง...
พนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกิจกรรมชมรม ESEC ในโครงการ“ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีสนามเด็กเล่น ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยตัวแทนพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกับชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (ESEC) สนับสนุนอุปกรณ์ทาสีและเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีสนามเด็กเล่น ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง (หมู่บ้านการเคหะชากกลาง) ” เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและชุมชน
TEX เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม...
สนับสนุนข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนงานบริหารทั่วไป ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ฯ สนับสนุนข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในเขตพื้นที่ฯ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง...
TEX Online Market ขอแนะนำผลไม้รสล้ำ "มะม่วงสวนคุณอานนท์"
มาแล้วลูกจ๋ามะม่วงหวานๆที่หนูอยากได้...
?? TEX ขอเชิญชวนทุกท่านต้อนรับ Summer ร่วมสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ....

"มะม่วงพื้นทราย จากสวนคุณอานนท์"
หนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด
? สดจากสวน
? รสชาติอร่อยตามแบบฉบับมะม่วงพื้นทราย
? พิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการปลูก

_____________...
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส
การก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 17 ปี ภายในงานมีการประกอบพิธีพราหมณ์โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) และพิธีสงฆ์ จากเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวทีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จากวัดเนินพระ รวมจำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ยังพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้พนักงาน...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในโครงการตลาดวิถีไทย ประจำปี 2565
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในโครงการตลาดวิถีไทย ประจำปี 2565 ให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชุมชนมาบตาพุด อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ภายในงานได้มีการจัดการประกวดอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นอัตลักษณ...
TEX สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ(มอบขวดพลาสติก PET ) ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งมอบขวดพลาสติก ( ประเภท PET ) จำนวน 3,170 ขวด ซึ่งมาจากการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะของพนักงาน TEX และผู้รับเหมาโครงการ EPC for New Storage Tank มอบให้แก่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า อันเป็นศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง โดยมี คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมช...
TEX มอบใบประกาศโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ให้กับ โรงเรียนบ้านพยูน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนงานบริหารทั่วไป มอบใบประกาศโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ให้กับ โรงเรียนบ้านพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมี คุณภัทรกร ศรีเสาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนำม...
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณชวลัตว์ โชติกุลพิศาล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา TEX ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด และเพิ่มจำนวนทรัพยากรใต้ท้องทะเลผ่านการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หอยหวานและพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ โดยมี คุณจรัญ เข็มกลัด ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบเป็...
TEX ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กรพร้อมด้วย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนงานบริหารทั่วไป เข้าพบ คุณสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก มาบตาพุด พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยถึงการดำเนินธุรกิจ
และกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ รวมทั้งมอบกระเช้ามะม่วง...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมวันนักข่าวแห่งชาติ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมและสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมวันนักข่าวแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี โดยในปีนี้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง และหนังสือพิมพ์รวมพลัง
ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เด็กพิเศษ) ตำบลทับมา จังหวัดระยอง และโรงเรียนระยองปัญญานุกูล โดยมี คุณฐนกร เปรมสมบัติ บรรณาธิการหนั...
โครงการซ่อมได้ by ช่าง TEX นำพนักงานจิตอาสาปรับปรุงถนน ณ ชุมชนหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานจิตอาสาส่วนการผลิต (PD) ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงถนนสาธารณะบริเวณชุมชนหนองแฟบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางในชุมชน
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากพนักงานที่เล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยของผู้ที่จะใช้เส้นทางสาธารณะ จึงร่วมกันดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้ โครงการซ่อมได้ by ช่าง TEX ร่วมทำประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามหลัก 4 Core Behaviors มุ่งปฏิบัติงาน...
TEX โครงการระยองเมืองสะอาด ณ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จ.ระยอง | รับชม VDO ประมวลภาพบรรยากาศ คลิก!!
TEX ร่วมมือกับ Supplier สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดีจัดกิจกรรมสะอาดทุกพื้นที่ไปกับน้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT ภายใต้ "โครงการระยองเมืองสะอาด" ปรับปรุงพื้นที่ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จ.ระยอง
TEX โครงการอิ่มบุญอุ่นใจในเดือนกุมภาพันธ์
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กรพร้อมด้วย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณถาวร อรัญญพงษ์ไพศาล ผู้จัดการส่วนจัดหา พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานจิตอาสา TEX และตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ( คสส. ) ร่วมสนับสนุนเสื้อมัดย้อมฝีมือน้อง ๆ และส่งมอบงบประมาณ ซึ่งมาจากการสมทบทุนของเพื่อนๆพนักงาน TEX ในโครงการ “ อิ่มบุ...
TEX ส่งมอบไม้พาเลทให้กับศูนย์ฝึกอาชีพ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยตัวแทนพนักงานส่วนงาน SHEQ ส่งมอบไม้พาเลท จำนวน 38 ชิ้น น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 750 กิโลกรัม ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังเพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจากพ้นโทษ โดยมีคุณนำโชค หมั่นทำ นักทัณฑวิทยา (พนักงานราชการ) ฝ่ายฝึกวิชาชีพ...
TEX สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ส่งมอบกระดาษที่ใช้แล้วจากสำนักงาน จำนวน 111 กิโลกรัม ให้แก่ ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง โดยมีคุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนและประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลวัดชากลูกหญ้า เป็นผู้รับมอบ

TEX ร่วมเป็นส่วนหนึ...
TEX สนับสนุนกิจกรรมประเพณีงานบุญกลางบ้านประจำปี 2565 ณ ชุมชนตลาดมาบตาพุด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีงานบุญกลางบ้านประจำปี 2565 ณ ชุมชนตลาดมาบตาพุด โดยมี คุณทิวา โชคเกษม ประธานชุมชนตลาดมาบตาพุดและ
คณะกรรมการชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
TEX สนับสนุนการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)โดย คุณทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์ ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ ร่วมกับบริษัทสมาชิกในชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม (MPR) มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง ในโครงการพัฒนาระบบและสถานที่ในการให้บริการประชาชนโดยดำเนินการ “ปรับปรุงห้องพนักงานสอบสวน” (Inquiry Room) โดยมี พันตำรวจเอก วุฒิพงษ์ ทับแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่งและ คุณจีรพา มหาเทพ ปร...
TEX เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลามประจำปี 2565
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2565 เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง อันได้แก่ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนหนองแฟบ-สำนักมะม่วง ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
ชุมชนมาบชลูด ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองแตงเม
ชุมชนเขาไผ่ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง และเท...
TEX พนักงานจิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ ชุมชนคลองน้ำหู
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยพนักงานจิตอาสาส่วนงานซ่อมบำรุงและวิศวกรรมร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ซี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์รวมประชาชนศาลาชุมชนคลองน้ำหู ใน โครงการซ่อมได้ by ช่าง TEX เพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบกิจกรรมทำบุญข้าวหลามประจำปี 2565

โครงการซ่อมได้ by ช่าง TEX เป็นโครงการที่นำศักยภาพของพนักงาน TEX มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อช่ว...
TEX โครงการอิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด (เดือนมกราคม)
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยตัวแทนพนักงาน TEX ผู้ที่เกิดเดือนมกราคมและตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ( คสส. ) ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและงบประมาณ ซึ่งมาจากการสมทบทุนของเพื่อนๆพนักงาน TEX ในโครงการ “ อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด ” เพื่อช่วยเหลือและส่งมอบของที่จำเป็นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นจากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอ...
TEX สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารหน่วยงานราชการ จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผูŒจัดการฝ†ายทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนองคกร พร้อมด้วย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป และ คุณถาวร อรัญญพงษ์ไพศาล ผู้จัดการส่วนจัดหา เข้าพบคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง คุณวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง คุณสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดฯ คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาห...
TEX ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองน้ำเย็น
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ ชุมชนหนองน้ำเย็น โดยมี คุณอดิศักดิ์ ประเสริฐ ประธานชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางชุมชนได้รับเกียรติจาก คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าวTEX ยังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ...
TEX Online Market  ขอนำเสนอ "ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านคุณปู่" ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนกรอกยายชา
ขอชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid 19 ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ....
"ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านคุณปู่"
หนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด
? ผักสดสะอาด
? ปลอดภัย ไซต์ใหญ่จุใจ
TEX คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย "Best Employer Thailand 2021"
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัล Best Employer Thailand Award 2021 โดย ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Managing Director and partner และ คุณนภัส ศิริวรางกูล partner จาก Kincentric เป็นผู้มอบรางวัล
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง Hig...
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดชลธาราม (พยูน) ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดชลธาราม (พยูน) ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคุณอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กรในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดโสภณวนาราม และ วัดห้วยโป่ง จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดโสภณวนาราม และ วัดห้วยโป่ง จ.ระยอง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดซอยคีรี และ วัดหนองแฟบ ทักขิณาราม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ TEX เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินทำบุญเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดซอยคีรี จังหวัดระยอง โดยมี คุณธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ TEX ยังคงสืบสานประเพณีในชุมชนม...
TEX ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดชากลูกหญ้า เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX Online Market ครั้งนี้ ขอแนะนำ"Horm Herb" และ "Rice Me"ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
TEX ...เคียงคู่ชุมชนขอแนะนำทุกท่านสนับสนุน"Horm Herb" และ "Rice Me"ผลิตภัณฑ์ดีๆ จากวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
Snack Bar Rice Me "อร่อย ดี มีประโยชน์"
มีส่วนผสมหลักจากข้าวอินทรีย์ของกลุ่มชาวนาและแปลงนาผืนสุดท้ายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
โครงการปลูกต้นคน TEX ปีที่ 2 "ปลูกป่าในใจ...ปลูกต้นไม้แทนคน"
โครงการปลูกต้นคน TEX ปีที่ 2 "ปลูกป่าในใจ...ปลูกต้นไม้แทนคน"
TEX ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดมาบชลูด วัดประชุมมิตรบำรุง และวัดตากวนคงคาราม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดมาบชลูด, วัดประชุมมิตรบำรุง และ วัดตากวนคงคาราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรอบโรงงาน
TEX เพิ่มจำนวนทรัพยากรใต้ท้องทะเล ผ่านโครงการ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบ New Normal" ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดยคุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานชุมชนสัมพันธ์ตัวแทนพนักงาน TEX เพิ่มจำนวนทรัพยากรใต้ท้องทะเลผ่านการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หอยหวานและพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ ณ บริเวณชายหาดหนองแฟบ โดยมี คุณจรัล เข็มกลัด ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบเป็นผู้รับมอบ
TEX รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธี นายภานุวัติ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหก...
TEX ร่วมกับ GCME ส่งมอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ใช้แล้วเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งต่อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วภายในโรงงานมอบให้แก่ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง หนึ่งในภารกิจการส่งเสริมคนดีสู่สังคมที่กรมราชทัณฑ์มุ่งเน้นให้ทัณฑสถานฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจากพ้นโทษ จะได้ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก โดยมี คุณนำโชค หมั่นทำ นัก...
คณะผู้บริหาร TEX ร่วมต้อนรับ คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ ในกิจกรรม "MD GGC Site Visit"
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร TEX ร่วมต้อนรับ คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม นอกจากนี้คุณไพโรจน์ ยังร่วมพูดคุยแสดงความห่วงใยกับพนักงาน TEX ผ่านระบบ Microsoft Team ถึงการทำงานและมาตรการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ C...
TEX ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) โดย คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 รับมอบโดย คุณสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดน...
ผู้บริหารและพนักงาน TEX ร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบข้าวสารและไข่ไก่ในโครงการ "อิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด" ประจำเดือนตุลาคม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด โดย คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร พร้อมด้วย คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมตัวแทนพนักงาน TEX ผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ส่งมอบไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง และข้าวสารจำนวน 250 กิโลกรัม ในโครงการอิ่มบุญอุ่นใจในเดือนเกิด (เดือนตุลาคม)
TEX ห่วงใยใส่ใจชุมชนส่งมอบชุดอาหารกลางวันให้ผู้ป่วยติดเชื้อฯและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) พร้อมด้วย คุณมาโนช ชุมเกษียร ประธานชุมชนล้อเกวียน ร่วมส่งมอบชุดอาหารกลางวันจากฝีมือกลุ่มแม่บ้านชุมชนล้อเกวียน สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 100 ชุด ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีคุณภารดี เจิมพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ดูแลศูนย์พักคอยฯ เป็นผู้รับมอบ
TEX Online Market ขอเชิญท่านมาลองชิมกุ้งเหยียดและห่อหมกรักษ์โลกจากชุมชนตลาดมาบตาพุด อร่อยฟินสุดปัง
TEX Online Market ขอเชิญท่านมาลองชิมกุ้งเหยียดและห่อหมกรักษ์โลกจากชุมชนตลาดมาบตาพุด อร่อยฟินสุดปัง
TEX รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี คุณสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี
พนักงานจิตอาสา TEX ส่งมอบสุขภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบสุขภัณฑ์ที่ใช้แล้วภายในโรงงานจากโครงการ Idea The Idol ด้าน Environment ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 3Rs ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนส่งเสริมด้านสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากร โดยมี คุณอนุชิต สุขกสิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง เป็นผู้รับมอบ
TEX สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Face Shield และหมวกคลุมผม จำนวน 1,100 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์อำนวยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 (CTC-Rayong) ภายใต้การกำกับดูแลและสั่งการโดยศ...
TEX จับมือ GC6 สานต่อนโยบาย GC Upcycling Project เปิดตัวกระเป๋ารุ่นใหม่จากวัสดุเหลือใช้ภายใต้แบรนด์ TEX Cycle
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบคุณทศพร บุณยพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น และ คุณรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งมอบกระเป๋า TEX Cycle รุ่น BBGC6 I และ BBGC6 II จากโครงการ Waste is’t Wasted
TEX รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO FACTORY ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) โดยได้รับเกียรติจากนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้กับนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในประเภทต่างๆ พร้อมทั้งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนาย...
TEX Online Market หอมฟินและปลอดภัยในช่วง Covid-19 ไปกับผลิตภัณฑ์ "Luffala Sense of healthy skin" ชุมชนหนองแฟบ
TEX ...เคียงคู่ชุมชนขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid19
สะอาด? มั่นใจ? ปลอดภัยด้วย?ผลิตภัณฑ์จาก LUFFALA
สะดวกพกพาได้ทุกที่? เจลแอลกอฮอล์? สเปรย์แอลกอฮอล์?ลุฟฟาลา? กลิ่นหอมสะอาด? สดชื่น? ครีมบำรุงทั้งผิวมือและผิวกาย กลิ่นหอมละมุน มีส่วนผสมของกลีเซอรีนบริสุทธิ์? ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น? ไม่แห้งตึง?

LUFFALA Sense of Healthy Skin
TEX คว้ารางวัลในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล 3Rs Award, รางวัล Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Award ด้านการจัดการของเสีย ระดับเหรียญเงิน ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN (ภ...
TEX สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีที่ 10
โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2564
TEX สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีที่ 10 ?

รับชมคลิป VDO Click https://web.facebook.com/ThaiEthoxylate/videos/1053437962067017
TEX ร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมทำบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่วัดตากวน คงคาราม จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชน โดยมี คุณอนุชิต แสวงหา ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้รับมอบ
TEX Online Market ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด
TEX ...เคียงคู่ชุมชน ??ขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid19
?? Work From Home ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ...."กล้วยตุ้ยนุ้ย" สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด มีทั้งกล้วยกวนอร่อยหนุบหนับ และกล้วยหอมแผ่น 2 รส (หวาน/เค็ม) อร่อยกรุบกรอบ เคี้ยวเพลิน อุดมไปด้วยสารอาหาร ผ่านวิธีการแปรรูป "ไม่ใส่สารกันบูด"
?อร่อยมีประโยชน์<...
TEX เดินหน้าสนับสนุนของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย Covid-19 ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบ้านฉาง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนของใช้จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอีอีซี เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีคุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยถึงระบบการบริหารจัดการศูนย์พักคอยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อฯ จำนวน 110 เตียงโดยทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเปิดบ...
TEX ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น AIRVO 2 มูลค่า 200,000 บาท
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ คุณสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น AIRVO 2 มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนฯ
ในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จั...
TEX มอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ประจำปี 2564
สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องรับการดูแลกว่า 300 คน โดยมี คุณถวิล โพธิ์บัวทอง นายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้รับมอบนอกจากนี้ยังมีการส่งมอบไข่ไก่สดจำนวน 1,200 ฟอง ซึ่งมาจากการสมทบทุนของเพื่อนๆ พนักงาน TEX ที่ต้องกา...
TEX ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ กับ คุณผดุงเกียรติ์ แจ่มแจ้ง ส...
TEX Online Market ครั้งนี้!! ขอนำเสนอพุทราพันธุ์บอมเบย์ที่ปลูกบนพื้นทรายแห่งสุดท้ายในตำบลมาบตาพุด "พวกเราชาว TEX อิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ"
TEX ...เคียงคู่ชุมชน ขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid 19 ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ....
"พุทราที่ปลูกบนพื้นทราย ในตำบลมาบตาพุด" หนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด
พุทราพันธุ์บอมเบย์ ที่มีความพิเศษจากวิธีการปลูกบนพื้นทราย ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นหนึ่งในตำบลมาบตาพุด ทำให้พุทรามีเอกลักษณ์ที...
TEX ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชนแผ่นดินไท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชุมชนแผ่นดินไท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สนับสนุนอาหารแห้งเพื่อร่วมจัดทำชุดถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้อฯ จำนวน 40 ครัวเรือน โดยมี คุณภัทรพล สุวรรณวุฒิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ประธานชุมชนแผ่นดินไท เป็นผู้รับมอบ
TEX ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ คุณสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ
TEX Online Market ครั้งนี้....ขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุน"ข้าวโพดปลอดสารพิษ"ผลผลิตจากเกษตรกรชุมชนบ้านพลง
TEX ...เคียงคู่ชุมชน ขอชวนทุกท่านสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชน แทนกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤต Covid 19 ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ...."ข้าวโพดปลอดสารพิษจากชุมชนบ้านพลง"
ด้วยความใส่ใจคุณภาพตั้งแต่การเตรียมปลูกของเกษตรกรในชุมชนบ้านพลง จังหวัดระยอง สะอาด ปลอดสารพิษ หวานหอมอร่อยหนุบหนับแบบมีประโยชน์ กับข้าวโพดหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกทาน
TEX ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรจากชุมชนบ้านพลง จำนวน 150 ชุด เพื่อส่งแทนกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด ในโอกาสนี้ TEX ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละและทุ่มเททำงานอย่างแข็งขันร่วมต่อสู้วิกฤตในครั้งนี้เพื่อพวกเราทุกคน
TEX ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PE Gown จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ณ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 (Hospitel) ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสระบุรี
ทั้งนี้ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ได้รับการส่งมอบจาก GC ภายใต้โครงการ “ล้านความห่วงใย เพ...
TEX ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านพลง สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดมาบชลูด
รับชม VDO Click ?https://web.facebook.com/ThaiEthoxylate/videos/579279369746816???
อีกหนึ่งเยาวชนต้นกล้าในชุมชนซอยร่วมพัฒนา นางสาวจันทร์นิภา รอสูงเนิน ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการทุน "ต้นกล้าอาชีวะ พัฒนาบ้านเกิด" รุ่นที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนต้นกล้าอาชีวะ พัฒนาบ้านเกิด รุ่นที่ 2 นางสาวจันทร์นิภา รอสูงเนิน นักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด รับชม VDO Click ?https://web.facebook.com/ThaiEthoxylate/videos/887126798565668???
TEX Online Market ขอเชิญชวนทุกท่านนำความสุขใส่ลงกระเป๋ามอบแทนรักจากหัวใจให้คุณแม่ ร่วมสนับสนุนสินค้าจากชุมชนมาบชลูด
วันแม่ปีนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญน่ารักๆมอบแทนใจ TEX Online Market ขอเชิญชวนทุกท่านนำความสุขใส่ลงกระเป๋ามอบแทนรักจากหัวใจให้คุณแม่ ร่วมสนับสนุนสินค้าจากชุมชนมาบชลูด ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ...
"Chal?d กระเป๋าผ้าวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด" ความใส่ใจและความสุขของคนในชุมชนที่ตั้งใจส่งต่อรอยยิ้มผ่านทุกรอยเย็บ จากเหล่าเซียนตัดเย็บกระเป๋าผ้าของคนในชุมชนมาบชลูด มอบแทนใจให้คนท่ีคุณรักมีสินค้าให้เลือ...
TEX ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน จตุปัจจัย และสิ่งของจำเป็นในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแฟบ ทักขิณาราม และ วัดตากวน คงคาราม
อ.เมือง จ.ระยอง โดยผู้เข้าร่วมมีการรักษามาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ส่งมอบสิ่งของและจตุปัจจัย ร่วมทำบุญเนื่องในป...
TEX Online Market ขอแนะนำสินค้าจากชุมชนวัดชากลูกหญ้า "ปลาส้มแม่สมพงษ์ อร่อยนัวยั่วน้ำลายย้อย"
TEX ...เคียงคู่ชุมชนขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากชุมชน
ครั้งนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับ..."ปลาส้มแม่สมพงษ์ จากชุมชนวัดชากลูกหญ้า"
สด สะอาด ผ่านวิธีการปรุงด้วยความใส่ใจในคุณภาพ!!
และสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลาทอดนาน กลัวทานไม่หมดทั้งตัว
TEX ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ น้องๆ นักเรียนชุมชนหนองน้ำเย็น ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ
น้องๆ นักเรียนชุมชนหนองน้ำเย็น ประจำปี 2564 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำพื้นที่ (อสม.) ให้การดูแลความปลอดภัยรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด
TEX ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนไปด้วยกันครั้งนี้เราขอเสนอ...ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี
ช่วงสถานการณ์แบบนี้ TEX ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนไปด้วยกันครั้งนี้เราขอเสนอ...ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี ที่ใครใช้ก็ฟินติดใจเพราะกลิ่นหอม คุ้มค่า ราคาดี แถมเรายังมีโปรโมชั่นอีกด้วยโดย TEX เรานำความรู้และศักยภาพของพนักงานเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้ชุมชนหนองแฟบ มีรายได้จากการผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT เรามุ่งเน้นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ชุ...
TEX ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดหนองแฟบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อการศึกษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) จ.ระยอง โดยมี คุณธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตัวแทนประธานในพิธี
TEX สานใจชุมชนและกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ Covid-19
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
สานใจชุมชนช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สนับสนุนขนมไทยจากชุมชนอิสลามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานอาชีวะเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
TEX สนับสนุนโครงการความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด19 !!
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ คุณอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนภายในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตั้งศูนย์บริการวัคซีนนอกสถานพยาบาลแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
TEX สนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด นำทีม TEX
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอานันทมหิดล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านฉางดำเนินการจัดต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมช...
ตัวแทนผู้บริหาร TEX เข้าพบคุณถวิล โพธิบัวทอง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณถวิล โพธิบัวทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยหารือกับคณะผู้บริหารถึงเรื่องการจัดการวัคซีน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้น SA-AT ของวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบน้ำยาดี๊ดี มอบให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักตามแผนการดำเนินกิจกรรม CSR ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ซึ...
ตัวแทนผู้บริหาร TEX พบหน่วยงานราชการเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าพบ ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง และคุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีแก่ท่านผู้เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ร่วมพูดคุยหารือกับคณะผู้บริหารถึงเรื่องการจัดการวัคซีน และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์ COVID 19
TEX สานใจชุมชนสนับสนุนสินค้าเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด มอบน้ำดื่มสมุนไพรจำนวน 300 ขวด ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
TEX สานใจชุมชนสนับช่วยเหลือกันในช่วง Covid-19 สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวระยองผู้ปลูกสับปะรด จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรสับปะรดจากเกษตรกรชาวระยอง จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมด้วยข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
TEX สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบ คุณวิชิต ศรีชลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครระยอง ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับคุณนิพนธ์ เตชะโชควารี และคุณวิโรจน์ มโนพรศิริ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ถึงภาพรวมสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ณ ปัจจุบัน และการบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดระยอง
TEX ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าพบ คุณอนุชิต สวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด และคุณรัชกิจ กลั่นพรหม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
TEX สนับสนุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง โดยมีคุณสายทิพย์ แสงไฟ หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรวมพลังน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
TEX สนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลำรางสาธารณะรอบศาลาอเนกประสงค์ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) สนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลำรางสาธารณะรอบศาลาอเนกประสงค์ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่
TEX ร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงงาน
TEX ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปี2564ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
พนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปี2564ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เพื่อแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก้ปัญหาภาวะโลหิตสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
TEX จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสจัดตั้งบริษัทครบรอบ 16 ปี
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) ร่วมสักการะศาลพระภูมิ ศาลตา-ยายและพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสจัดตั้งบริษัทครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะสงฆ์ จากวัดเนินพระ เป็นผู้ประกอบพิธี นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะครบ 15 ปี ด้วย
TEX เข้าร่วมงานทำบุญฉลองอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ ชุมชนตากวนอ่าวประดู่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมงานทำบุญฉลองอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงงาน
TEX สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2564 ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและการทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในชั้นเรียน ให้กับเด็กและเยาวชน
TEX จัดโครงการ “Health to School น้องๆปลอดภัยห่างไกล COVID-19”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด จัดโครงการ “Health to School
น้องๆปลอดภัยห่างไกล COVID-19” สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี คุณสุนัฏฐา สุขไทย รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนองค์กร และ คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วน SHEQ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.)เป็นผู้ส่งมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ, โรงเรีย...
TEX คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย "Best Employer Thailand 2020"
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับรางวัล Best Employer Thailand 2020 จาก Kincentric รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ High Employee Engagement, Agile Working Environment, Engaging Leadership และ Strong Talent Focus โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคนและวัฒนธรรมองค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ส...
เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี2564
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี2564 ให้กับ ชุมชนหนองแฟบ, ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง, ชุมชนหนองน้ำเย็น และ ชุมชนหนองแตงเม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนโดยรอบโรงงาน
เข้าร่วมทำบุญกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คุณ ปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมทำบุญกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง
เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาและสร้างรากฐานความรู้ให้กับสามเณรและถือเป็นโอกาสเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ( TEX ) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอฯ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในสังคม

รับมอบใบประกาศนียบัตรระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ(มยส.)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) รับมอบใบประกาศนียบัตรระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ(มยส.) โดยมีคุณสายทิพย์ แสงไฟ หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ให้เกียรติ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
ส่งมอบเครื่องกวนน้ำยาทำความสะอาดพื้น ให้กับวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คุณวรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงและวิศวกรรม ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ส่งมอบเครื่องกวนน้ำยาทำความสะอาดพื้นจากการออกแบบและจัดทำของพนักงานจิตอาสา ในโครงการ "ระยองเมืองสะอาด" ให้กับวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบผลิตน้ำยาดี๊ดี เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจฯ
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 18 ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงซ่อมแซมมัสยิดใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา และการศึกษาสำหรับเยาวชน
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคุณธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
เข้าร่วมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนหนองน้ำเย็น, ชุมชนหนองแฟบ และชุมชนล้อเกวียน
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
เข้าร่วมและสนับสนันการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนันการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออกมาบตาพุด
เข้าร่วมพิธีเปิดงานและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู้ด เฟสติวัล”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู้ด เฟสติวัล” ณ ชายหาดพยูน จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
ฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเปิดอาคารสำนักงานใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ผู้ผลิตสาร แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยมีดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)และคณะผู้บริหารจาก GC บริษัทร่วมทุน GGC และ BASF ร่วมแสดงความยินดี
จัดกิจกรรม SHEQ DAY ประจำปี 2020
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดกิจกรรม SHEQ DAY ประจำปี 2020 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ฯลฯ โดยภายในงานยังมี กิจกรรมนวดผ่อนคลายและการออกร้านขายสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย
ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award
ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award
ร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู๊ด เฟสติวัล”
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการจัดโครงการ “บ้านฉางซีฟู๊ด เฟสติวัล” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ชายหาดพยูน จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
โครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และประธานชุมชนหนองแฟบ คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ตัวแทนจากชุมชนมาบชลูด และตัวแทนจากชุมชนวัดชากลูกหญ้า เข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รับฟังผลการดำเนินงานด้านสิ่ง...
ตัวแทนผู้บริหารTEX ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับ กลุ่มGC
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับ กลุ่ม GC เพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา ธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต คุณพละ สุข...
MD พบเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนฯ พร้อมโปรโมทกระเป๋า TEX-Cycle ตามแนวนโยบาย PTTGC Group
เมื่อวันที่ 4 พศฤจิกายน 2563 คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน TEX เข้าพบ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) พร้อมกันนี้ยังได้มอบกระเป๋า TEX-Cycle ซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามนโยบายของ PTTGC Group
สนับสนุนงบประมาณบูรณะซ่อมแซมมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี
เมื่อวันที่ 3 พศฤจิกายน 2563 คุณทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์ ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนงบประมาณบูรณะซ่อมแซมมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี (มาบตาพุด)
เพื่อใช้สถานที่ในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยมี คุณวินัย หมื่นภักดี
อิหม่ามมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี เป็นผู้รับมอบ
PR170 สนับสนุนรางวัลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุณทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์ ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนรางวัลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทศบาลเมืองมาบตาพุด รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้กับสมาชิก อพปร. โดยมี คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณสุรเชษฐ์...
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน คุณสุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป คุณนัฐภรณ์ รัตนา ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต คุณวรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงและวิศวกรรม และ คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระท...
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสย้ายเข้าอาคารสำนักงานใหม่
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดหนองแฟบ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายเข้าอาคารสำนักงานใหม่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (ตะวันออก) มาบตาพุด จังหวัดระยอง
สนับสนุนรางวัล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณสุนัฎฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นตัวแทนผู้บริหารสนับสนุนรางวัล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่21” ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
จัดโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ และ ชุมชนหนองแตงเม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รับฟังผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้ชุม...
กิจกรรมโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนมาบชลูด – ชากกลาง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนมาบชลูด – ชากกลาง โดยมี คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี เป็นโครงการซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคม...
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2563
วันที่ 4-28 ตุลาคม 2563 คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน
ประจำปี 2563 ให้กับ วัดมาบชลูด, วัดเขาไผ่, วัดหนองแฟบ, วัดห้วยโป่ง, วัดประชุมมิตรบำรุง, วัดชลธาราม(พยูน),
วัดโสภณ และ วัดตากวนคงคาราม
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร...
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดตากวนคงคาราม จ.ระยอง โดยมี คุณอำพร พืชพันธุ์ ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้รับมอบ
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ
คุณทรงกลด ขอมเมืองปัก ผู้จัดการส่วนการผลิต ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ วัดหนองแฟบ จ.ระยอง โดยมี ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ( ธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอง ) ประจำปี 2562 จาก ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โครงการสานเสวนา และ ให้ความรู้เรื่องสารเคมี กับชุมชนประชุมมิตร ชุมชนสี่กั๊ก และชุมชนล้อเกวียน
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการสานเสวนา และ ให้ความรู้เรื่องสารเคมี กับชุมชนประชุมมิตร ชุมชนสี่กั๊ก และชุมชนล้อเกวียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัว ได้อย่างถูกต้องกรณีสัมผัสกับสารเคมีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงาน
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ
คุณปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด(TEX) รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี
ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี ณ สำนักงานสมาคมครอบครัวข่าวระยอง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี ณ สำนักงานสมาคมครอบครัวข่าวระยอง(สถานีวิทยุกรีนวอยซ์105, นสพ.ระยองโพสต์) และวันคล้ายวันเกิดคุณสุเมธ นาเจริญ นายกสมาคมครอบครัวข่าวระยอง
จัดโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปี2563
คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ต้อนรับตัวแทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด คุณประสาน บุญเต็ม รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานชุมชนซอยประปา และประธานชุมชนหนองน้ำเย็น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปี2563 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตา-ยาย ณ อาคารสำนักงานระยองหลังใหม่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตา-ยาย ณ อาคารสำนักงานระยองหลังใหม่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมี ดร.โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เป็นผู้ประกอบพิธี
ส่งมอบ ชุดกีฬาให้กับทีมฟุตบอลบ้านสำนักมะม่วง ชุมชนหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 คุณ วรเชษฐ์ จุลวงษ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ส่งมอบ ชุดกีฬาให้กับทีมฟุตบอลบ้านสำนักมะม่วง ชุมชนหนองแฟบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนหนองใหญ่
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนหนองใหญ่ โดยมี คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทำบุญกระยาสารท ณ ที่ทำการชุมชนหนองน้ำเย็น
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทำบุญกระยาสารท ณ ที่ทำการชุมชนหนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนบ้านพลง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) จัดโครงการสานเสวนาและให้ความรู้เรื่องสารเคมี ณ ชุมชนบ้านพลง โดยมี คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ผู้จัดการโรงงานตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนรอบโรงงาน
มอบเงินสนับสนุน “การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด มาบชลูดคัพ ครั้งที่ 34”
คุณปิยพงศ์ สุขสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด มาบชลูดคัพ ครั้งที่ 34 ณ สนามฟุตบอลชุมชนมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนในชุมชนออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำหู เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำหู เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัวแดง(คลองน้ำหู) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับ “โครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์”เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง ในโครงการ “ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ปันสุข ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์” เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี2563 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 ระดับเงิน
คุณ สุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัดเป็นตัวแทนผู้บริหาร รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 ระดับเงิน ปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องอเนกประสงค์ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สนับสนุนทีมนักกีฬาชมรมยิงปืนสั้นอัดลมเบา (GC Airsoft IPSC) คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) สนับสนุนทีมนักกีฬาชมรมยิงปืนสั้นอัดลมเบา (GC Airsoft IPSC) คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง TOP GUN, เหรียญพระราชทานฯ เหรียญเงินประเภท Standard Class A และเหรียญทองแดง ประเภท Standard Class A ในการแข่งขันยิงปืนอัดลมเบาแบบรณยุทธ “NAVA MINDRACHINEE CUP 2020” ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พนักงานจิตอาสา บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณนัฐภรณ์ รัตนา ตัวแทนผู้บริหาร (TEX) บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมกับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด ลงพื้นที่ชุมชน มาบชลูด-ชากกลาง มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2563
สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี2563
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอต
วันที่21 กรกฎาคม คุณยุวดี แก้ววิริยะกิจกูล ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
เพื่อแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แก้ปัญหาภาวะโลหิตสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
มอบเงินสนับสนุนให้กับ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด”
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)
มอบเงินสนับสนุนให้กับ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด” เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการ
โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้รับมอบ
ทำบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายปิยะ สุริย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ วัด และชุมชนโดยรอบโรงงาน
ร่วมโครงการรกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ร่วมโครงการรกำจัดผักตบชวาและวัชพื